ترفه های سرویس دهنده
عنوان مبلغ (تومان) توضیحات
معرفی هر نفر مشتری برای یک تور داخلی 20,000
معرفی هر نفر مشتری برای یک تور داخلی (به شرط آنکه تا 24 ساعت فقط به 3 سرویس دهنده دیگر اطلاع رسانی شود) 50,000
معرفی هر نفر مشتری برای تور داخلی (به شرط آنکه تا 24 ساعت دیگر به هیچ سرویس دهنده دیگر اطلاع رسانی نشود) 100,000
معرفی هر نفر مشتری برای یک تور خارجی 50,000
معرفی هر نفر مشتری برای یک تور داخلی (به شرط آنکه تا 24 ساعت فقط به 3 سرویس دهنده دیگر اطلاع رسانی شود) 100,000
معرفی هر نفر مشتری برای تور داخلی (به شرط آنکه تا 24 ساعت دیگر به هیچ سرویس دهنده دیگر اطلاع رسانی نشود) 200,000
تعرفه های مسافر
عنوان مبلغ (تومان) توضیحات
ثبت درخواست سفر به صورت عادی رایگان
ثبت درخواست سفر به صورت فوری 5,000